เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการบริการ บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด
ในการใช้บริการ ท่านตกลงรับเงื่อนไขการบริการดังต่อไปนี้

บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ยินดีต้อนรับท่านสู่เครือข่ายล็อกเกอร์ (“ล็อกเกอร์”) และเว็บไซต์ออนไลน์ (รวมทั้งเนื้อหา และ ส่วนการใช้งานที่มีอยู่และแสดงที่โดเมนเนม https://www.box24corp.com และ https://www.washbox24.com และ http://www.niti24.com, "เว็บไซต์") และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่น (“แอป”) โดยเรา (คำว่า “เรา” และ/หรือ “ของเรา” อ้างอิงถึงบริษัท) มีความยินดีที่จะให้ท่านได้เข้าถึงล็อกเกอร์, เว็บไซต์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, ซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเนื้อหา และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านทางแอปเพื่อใช้งานบริการซึ่งจัดหาโดยบริษัทและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”)

กรุณาอ่านเงื่อนไขการบริการโดยละเอียดก่อนการใช้งานล็อกเกอร์, และ/หรือ เว็บไซต์, และ/หรือ แอป, และ/หรือ บริการที่ระบุดังต่อไปนี้

เมื่อท่านเข้าชม และ/หรือ เข้าใช้งานล็อกเกอร์ และ/หรือ เข้าชม, ดาวน์โหลด, ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ (“บัญชีผู้ใช้”) ที่ล็อกเกอร์, และ/หรือ เว็บไซต์, และ/หรือ แอป, ซึ่งรวมเข้าถึง หรือ เข้าใช้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของล็อกเกอร์, และ/หรือ เว็บไซต์, และ/หรือ แอป ท่าน (คำว่า “ท่าน” และ/หรือ “ของท่าน” และ/หรือ “คุณ” และ/หรือ “ของคุณ” อ้างอิงถึงผู้ใช้งานล็อกเกอร์, และ/หรือ เว็บไซต์, และ/หรือ แอป (“ผู้ใช้”)) ตกลงและให้ความยินยอมปฏิบัติตาม (ก) เงื่อนไขการบริการ ซึ่งสามารถหาได้ที่ https://www.box24corp.com/web/terms.php (“เงื่อนไขการบริการ”) และ (ข) นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถหาได้ที่ https://www.box24corp.com/web/privacy.php (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการบริการ และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านจะไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทในการเข้าใช้งานบริการต่างๆ ของบริษัท และท่านไม่สามารถที่จะเข้าถึงล็อกเกอร์, และ/หรือ เว็บไซต์, และ/หรือ แอป บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบริการเมื่อใดก็ได้ และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสข้อความนั้นลงบนสื่อต่างๆ ของบริษัทหรือแจ้งให้ท่านทราบ ดังนั้นท่านตกลงที่จะทบทวนตรวจสอบเนื้อหาของเงื่อนไขการบริการเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในการนี้ การที่ท่านยังคงเข้าชมหรือเข้าใช้ล็อกเกอร์, และ/หรือ เว็บไซต์, และ/หรือ แอป ถือเป็นการว่าท่านให้ความยินยอมต่อเงื่อนไขการบริการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น

1. เงื่อนไขและข้อจำกัดของบริการ

1.1 สิทธิในสิ่งที่พัฒนาขึ้นเอง: เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ที่ล็อกเกอร์, และ/หรือ เว็บไซต์, และ/หรือ แอป (“เนื้อหา”) อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสิทธิบัตร และ/หรือ ความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ บริษัทคือเจ้าของในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจจะมีเนื้อหาของบุคคลที่สามซึ่งเนื้อหาดังกล่าวก็อยู่ภายใต้ความคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องเช่นกัน ดังนั้นท่านสามารถเข้าชม และดาวน์โหลดเนื้อหาจากส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้เกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ โดยอนุญาตให้ใช้เพื่อการที่ไม่ใช่การพาณิชย์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งกำหนดห้ามการเผยแพร่, การส่งต่อ, การนำเสนอต่อสาธารณะซึ่งเนื้อหาที่ได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเนื้อหานั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน ท่านจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือ ลบเนื้อหาที่เกิดจากการพัฒนาขึ้นเองนั้นเมื่อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์และแอป มากไปกว่านั้นท่านยังตกลงที่จะไม่ใช้ตรายี่ห้อสินค้าของบริษัท และสื่อภาพ หรือกราฟฟิคต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นของบริษัท หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ส่วนสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนของเนื้อหา และการทำซ้ำไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้ยังคงเป็นของบริษัท และ/หรือ ผู้ถือสิทธิ์ในเนื้อหานั้นๆ เครื่องหมายการค้าและการบริการตลอดจนยี่ห้อสินค้าและบริการของบุคคลที่ 3 ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทถือเป็นสิทธิ์ของผู้ถือสิทธิ์นั้นๆ สิทธิ์ใดๆ ซึ่งอาจไม่ได้ระบุในที่นี้ ให้ถือเป็นการสงวนสิทธิ์ของเจ้าของเนื้อหานั้นๆ

1.2 การจัดสรรค์การอนุญาตให้ใช้แบบจำกัด: การเข้าถึงบริการของท่านถือเป็นการอนุญาตให้ใช้ ไม่ใช่การซื้อขาย อ้างอิงจากเงื่อนไขบริการฉบับนี้ เมื่อคุณสมัครบัญชีรับบริการกับบริษัท บริษัทจะมอบบัญชีเพื่อใช้เข้าถึงบริการ ใช้ล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป โดยบัญชีดังกล่าวสามารถถูกยกเลิกได้ และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ เนื้อหาต่างๆ ที่สามารถรับชม และ/หรือ ดาวน์โหลด ที่เกี่ยวข้องกับล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป เป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และ/หรือ คู่ค้า และเป็นการอนุญาตให้ใช้ มิใช้การซื้อขาย ท่านไม่มีสิทธิให้ยืม ใช้เช่า หรือให้อนุญาตให้ใช้ช่วงต่อซึ่งล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป และ/หรือ เนื้อหาต่างๆ

1.3 การใช้แอป

(ก) การใช้งานทั่วไป: นอกเหนือจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขบริการฉบับนี้ การใช้แอปยังถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ ("เงื่อนไขแอป"): ลูกค้าเข้าใจและยินยอม (i) ใช้งานแอปบนความยินยอมต่อเงื่อนไขแอป (ii) แอปมีองค์ประกอบที่มีลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบริษัท และ ผู้ใช้ใบอนุญาตให้ใช้ของบริษัท และ (iii) เพื่อที่จะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ยกเว้นในส่วนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ท่านหรือบุคคลที่สามที่กระทำการแทนท่านจะต้องไม่ (ก) แยกส่วน หรือ กระทำการวิศวกรรมย้อนกลับซึ่งแอป (ข) ปรับปรุง หรือสร้างแอปที่มีรูปแบบคล้ายกับแอปของบริษัท (ค) ใช้แอปเพื่อให้บริการ แบ่งเวลาเชิงพาณิชย์ หรือบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อื่นๆแก่บุคคลภายนอก (ง) ส่งแอปหรือแจ้งวิธีการทำงานไม่ว่าจะเป็นทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาต) (จ) ขาย แจกจ่าย ให้เช่า จำนำ ขายใบอนุญาตให้ใช้ต่อ หรือโอนแอปให้บุคคลภายนอก (ฉ) ใช้องค์ประกอบของแอปเพื่อใช้งานสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในแอปของบริษัท

(ข) ข้อตกลงกับผู้ใช้แอป: คุณตกลงที่จะ (i) ใช้ แอปเฉพาะเพื่อเข้าถึง และ/หรือ ใช้บริการ (ii) ไม่ใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการของบุคคลอื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบ หรือการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัท (iii) ไม่อนุญาตบุคคลอื่นให้เข้าถึง หรือใช้บริการแทนตัวคุณเอง โดยใช้กระบวนการอัตโนมัติ เช่น BOT, spider, หรือ caching ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้โดยการให้บริการของบริษัทหากไม่มีข้อตกลงเฉพาะที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัท (iv) ไม่ใช้ซอฟท์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ ที่จะลดจำนวนผู้ใช้บริการ (บางครั้งจะรู้จักในชื่อ multiplexing หรือ pooling ซอฟต์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์) (v) จะไม่ให้ยืม เช่าซื้อ เข่า หรืออนุญาตให้ใช้แอปต่อ (vi) อนุญาตให้บริษัทแจ้งความคืบหน้าการให้บริการ โดยถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการแอปของคุณ และ (vii) อนุญาตให้แอปดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดทจากบริษัทโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแอปโดยอาจจะเป็นในรูปแบบของการแก้ข้อบกพร่อง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการซอฟต์แวร์รูปแบบใหม่ และปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นใหม่

1.4 ข้อตกลงกับผู้ใช้บริการ: ในการใช้บริการ ท่านจะต้องลงทะเบียนบัญชีกับบริษัท ("บัญชี") ท่านสามารถลงทะเบียนบัญชีโดยอนุญาตให้เราเข้าถึงชื่อ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ผ่านบัญชีที่ท่านมีบนเฟสบุ๊ค ("เฟสบุ๊ค เว็บไซต์" และ ข้อมูลส่วนตัวบน เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ "ข้อมูลส่วนตัวบน เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ ") ท่านยินยอมที่จะ (ก) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่ถูกต้องแม่นยำ ทันสมัย และครบถ้วนเมื่อสมัครบัญชี ทั้งนี้ข้อมูลจะรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต ("บัตรเครดิต" ของคุณ) ตามความเหมาะสม (ข) คงไว้ และแก้ไขบัญชีของท่าน เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย และครบถ้วนของข้อมูล (ค) ตรวจสอบค่าบริการ (ผ่าน https://www.box24corp.com และ/หรือ https://www.washbox24.com และ/หรือ http://www.niti24.com) ("ค่าบริการ") สำหรับการใช้บริการของคุณ และ (ง) มอบหมายให้บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องคิดค่าบริการผ่านบัตรเครดิต สำหรับค่าบริการบางส่วน หรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณ ถ้าหากคุณให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ขาดความแม่นยำ ไม่ทันสมัยหรือไม่ครบถ้วน หรือบริษัทมีเหตุผลอันสมควรที่ทำให้สงสัยว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่ถูกต้อง ขาดความแม่นยำ ไม่ทันสมัยหรือไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกบัญชีของคุณ และปฏิเสธการให้บริการทั้งหมด หรือบางส่วนสำหรับบริการในปัจจุบัน หรือบริการในอนาคต

1.5 การให้คำรับรองจากผู้ใช้บริการ: ท่านให้คำรับรองและรับประกันกับบริษัทว่า ท่านจะ (ก) คงไว้ซึ่งความปลอดภัยของ ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลที่เป็นความลับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีของท่าน (ข) คงไว้ซึ่งความปลอดภัย ความลับ ความสมบูรณ์ของข้อความ และเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านได้รับ (ค) คงไว้ซึ่งค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการบัญชีของท่าน ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ การเข้าใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่ท่านจะได้แจ้งกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าว และเริ่มดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ในอนาคตโดยการเปลี่ยนรหัสผ่าน (ง) ปฏิบัติตามเงื่อนไขบริการที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ และ (จ) ปฏิบัติตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และกฎหมายสากลที่เกี่ยวข้องกฎเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญา และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และ/หรือ ล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือแอป

ท่านยังให้คำรับรอง และรับประกันว่า (i) ท่านมีอายุเกินสิบแปดปี (18) และมีสิทธิ หรือได้รับความยินยอมให้เข้าร่วม และดำเนินการตามหน้าที่ที่ถูกระบุไว้ในเงื่อนไขบริการฉบับนี้ (ii) ข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทได้รับจากท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตเป็นความจริง แม่นยำ และสมบูรณ์ (iii) ท่านมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิลงนามตามกฎหมายของบัตรเครดิต หรือ บัตรชำระเงินที่ได้มอบให้บริษัทเพื่อชำระค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ (iv) ท่านจะต้องเคารพเงื่อนไขบริการตามเอกสารฉบับนี้ (v) ท่านได้แจ้งหรือจะดำเนินการแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนที่มีความแม่นยำ ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ ชื่อทางกฎหมาย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ (vi) แต่ละครั้งที่ท่านอัพโหลดเนื้อหาที่ได้แจ้งไปแล้วบนล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป ท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิเพื่อที่จะได้รับคำสนับสนุนมากพอที่จะอัพโหลดหรือเผยแพร่

1.6 ข้อจำกัดของผู้ใช้บริการ: ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท่านไม่สามารถที่จะ (i) เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ที่ขัดกับหลักลิขสิทธิ์ หรือการใช้งานที่เป็นธรรมภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท และ/หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือ (ii) แจกจ่าย แสดง (ยกเว้นมีจุดประสงค์เพื่อตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2) เช่า เช่าซื้อ โอน หรือโอนสิทธิ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามที่ส่งผลต่อเนื้อหาจากผู้ใช้ หรือ (iii) ลบประกาศแสดงสิทธิทางปัญญาบนเนื้อหา หรือเนื้อหาที่มีการส่งต่อ

2. การสื่อสารออนไลน์

2.1 เนื้อหาจากผู้ใช้: คุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูล และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณได้อัพโหลดหรือเผยแพร่ (ต่อไปนี้เรียกว่า "โพส") บนล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป (รวมกันเรียกว่า "เนื้อหาที่มีการส่งต่อ") คุณเข้าใจว่าล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอปเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารนะ ดังนั้นข้อมูลใดๆ ที่คุณถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับไม่ควรที่จะโพสบนลงล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป การโพสเนื้อหาจากผู้ใช้ คุณยอมรับว่าบริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ และข้อมูลใดๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณให้กับผู้บังคับใช้กฎหมายในกรณีที่เกิดการกระทำผิดทางกฎหมายอันสืบเนื่องมาจากเนื้อหาจากผู้ใช้ที่มาจากคุณ ในกรณีที่มีการสื่อสารออนไลน์ที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท จะเป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้น ณ เวลาจริงโดยบริษัทจะไม่แก้ไข คัดกรอง หรือควบคุมข้อมูลใดๆ ที่คุณเผยแพร่บนล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป และ/หรือ ผ่านการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะสังเกตการณ์เนื้อหาบนล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป และสงวนสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจลบเนื้อหาที่บริษัทพิจารณาว่าไม่เหมาะสม รุนแรง หรือละเมิดเงื่อนไขบริการฉบับนี้ หรือนโยบายการให้บริการ

2.2 คำรับรองรับประกันจากผู้ใช้บริการ: คุณให้คำรับรอง รับประกัน และยินยอมว่าคุณจะไม่เผยแพร่เนื้อหาจากผู้ใช้ หรือใช้งานล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอปในลักษณะที่ (i) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในการเผยแพร่ หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่นๆ (ii) ละเมิดกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา หรือกฎระเบียบ (iii) คุณทราบว่าเป็นอันตราย ข่มขู่ ทำร้าย ละเมิด ราวี ทำให้เสียชื่อเสียง หยาบคาย ผิดศีลธรรม หมิ่นประมาท ฉ้อโกง หลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด หรือสามารถโต้แย้งได้ (iv) ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ไม่ปกติ หรือไม่สะดวกต่อบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ หรือไม่สนับสนุนให้ผู้อื่นหรือบริษัทใช้บริการทั้งหมด หรือบริการบางส่วนของเว็บไซต์ หรือ แอป หรือไม่สนับสนุนให้โฆษณา เชื่อมต่อ หรือเป็นคู่ค้าในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือแอป (v) ส่ง หรือก่อให้เกิดการส่ง junk e-mail จดหมายลูกโซ่ ข้อมูลซ้ำหรือข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอ รวมเรียกกว่า spamming (vi) ส่ง เผยแพร่ หรือ อัพโหลดโปรแกรม หรือเนื้อหาที่มีส่วนประกอบมุ่งร้าย เช่น ไวรัส, ระเบิดเวลา, cancelbots, worms, trojan horse, spyware หรือ โปรแกรมเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตราย (vii) แจ้งความเท็จต่อพนักงาน หรือตัวแทนของ บริษัท (viii) หลีกเลี่ยง ปิด หรือเข้ามาแทรกแซงกับระบบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป หรือระบบที่ช่วยป้องกัน หรือจำกัดการใช้ หรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ (ix) สกัดหรือพยายามสกัดอีเมล์หรือการสื่อสารส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อสารกับคุณ และ/หรือ (x) กระทำการให้ล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้เพื่อการโฆษณา การตลาด หรือเสนอสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตัวเงิน หรือรูปแบบอื่นๆ หรือผ่านการเชื่อมต่อไปยังล็อกเกอร์อื่นๆ และ/หรือเว็บไซต์อื่นๆ นอกจากนี้คุณยังรับรอง รับประกัน และยินยอมว่าคุณจะไม่ (x) โพส หรือส่งข้อความใดๆ ข้อมูล ภาพ หรือ โปรแกรมที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือลามกอนาจาร (y) ใช้ล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป เพื่อข่มขู่ ราวี ย่องติดตาม ข่มเหง หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย (รวมถึงสิทธิความเป็นส่วนตัว และสิทธิในการประชาสัมพันธ์) ของผู้อื่น และ (z) ลบนามปากกา แจ้งเตือนทางกฎหมาย หรือการแต่งตั้งกรรมสิทธิ์ หรือตราเครื่องหมายบนไฟล์ที่คุณอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ หรือ แอป ในขณะที่บริษัทมิได้มีเจตนาจะไม่สนับสนุนให้คุณแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่บริษัทเห็นสมควร และ/หรือลบเนื้อหาใดๆจากล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอปเมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดก็ได้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเมื่อได้รับคำร้องเรียน หรือข้อกล่าวหาจากบุคคลที่สาม หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว หรือในกรณีที่ บริษัท คิดว่าคุณอาจจะละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวไว้ในประโยคก่อนหน้านี้) ทั้งนี้บริษัทสามารถดำเนินการตามที่กล่าวมาในข้างต้นโดยไม่ต้องมีเหตุผลรองรับก็ได้

2.3 การอนุญาตให้ใช้: การโพสเนื้อหาจากผู้ใช้ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นบนล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป คุณได้อนุญาตหรือมอบให้บริษัทซึ่งสิทธิในการใช้ ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่มีข้อจำกัด เป็นการอนุญาตให้ใช้ที่สามารถใช้งานได้ทั่วโลก คัดลอก นำไปอนุญาตให้ใช้ช่วงต่อ ผลิตขึ้นมาใหม่ แจกจ่าย แจกจ่ายใหม่ ดัดแปลง ปรับปรุง เผยแพร่ แปลภาษาสร้างงานแขนงอื่นๆ เพื่อตีพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ แสดง หรือเผยแพร่ในวงกว้างซึ่งเนื้อหา หรือข้อมูลอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แนวคิดที่รวมอยู่ในที่นี้สำหรับสินค้าหรือบริการรูปแบบใหม่ หรือรูปแบบที่ได้รับการพัฒนา) ที่คุณได้ส่งเข้ามายังบริเวณเผยแพร่บนล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป ไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยว หรือรวมเป็นส่วนหนึ่งกับงานอื่นๆ ทั้งในรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยีใดๆ โดยมิจำกัดวิธี หรือรูปแบบลักษณะการเผยแพร่ และ การอนุญาตให้ใช้ช่วงต่อ สิทธิดังกล่าวไปยังผู้รับอนุญาตให้ใช้ช่วงต่อประเภทต่างๆ คุณรับทราบ และยอมรับว่าชื่อของคุณ รายละเอียดความชอบ และ/หรือรายละเอียดส่วนตัวของบัญชีเฟสบุ๊ค อาจเกี่ยวข้องกับเนื้อหาจากผู้ใช้ ดังนั้นคุณยินยอมที่จะให้บริษัทมีสิทธิในการใช้ ซึ่งไม่มีวันสิ้นสุด ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่มีข้อจำกัด เป็นการอนุญาตให้ใช้ที่สามารถใช้งานได้ทั่วโลก เพื่อที่จะสามารถใช้ชื่อ รายละเอียดความชอบ และ/หรือรายละเอียดส่วนตัวของบัญชีเฟสบุ๊ค ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้ คุณตกลงว่าคุณจะไม่เรียกร้องความเสียหายจากบริษัทสำหรับการถูกกล่าวหาใดๆ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หรือการยักยอกกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่คุณได้แจ้งให้เราทราบ คุณยินยอมที่จะมอบสิทธิในการใช้ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเนื้อหาจากผู้ใช้ผ่านล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป และใช้ทำซ้ำ แจกจ่าย จัดแสดง และสาธิตเนื้อหาจากผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตผ่านการทำงานของล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอปภายใต้เงื่อนไขบริการฉบับนี้ คุณรับทราบและยินยอมว่าบริษัทจะไม่จ่ายค่าชดเชยให้กับการนำความคิดเห็นคุณมาใช้ ตามที่ระบุไว้ในที่นี้ว่าบริษัทอาจลบความคิดเห็นใดๆ ได้ทุกเมื่อตามแต่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้เมื่อคุณโพสเนื้อหาจากผู้ใช้ลงบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอป คุณได้ให้สิทธิ และมอบหมายให้ บริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับเนื้อหาจากผู้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการโพส หรือจัดเก็บเนื้อหานั้นไว้บนเว็บไซต์ คุณอาจลบเนื้อหาจากผู้ใช้ที่คุณโพสจากล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอปได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่คุณเลือกที่จะลบเนื้อหาจากผู้ใช้ การอนุญาตที่ได้จัดสรรค์ให้ตามข้างต้นจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามคุณรับทราบว่า บริษัทอาจเก็บตัวคัดลอกของเนื้อหาจากผู้ใช้ไว้

3. การดำเนินการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการบริหารล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป โดยบริษัทสามารถ (ก) ลบ อีเมล์หรือข้อความส่วนตัว ถ้าผู้ใช้บริการไม่ได้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามนโยบาบของบริษัท (ข) อ้างอิงจากส่วนที่ 1 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการต่อบุคคลภายนอก และ (ค) ยกลิก หรือระงับรูปแบบการให้บริการของล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป บริษัทมีสิทธิตัดสินใจแก้ไขไฟล์ที่ได้อัพโหลดไปแล้ว เนื้อหาการประชุม กระดานสนทนา เนื้อหาในห้องสนทนา และให้หรือจำกัดสิทธิผู้อื่นในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะไม่ตรวจสอบข้อมูลในอีเมล์ หรือข้อความส่วนตัวเว้นแต่จะเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อ

4. เนื้อหาและคำชี้แจงทั่วไป

4.1 คำชี้แจงทั่วไป: บริษัทให้บริการล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป บนมาตรฐานปัจจุบัน บริษัทไม่รับรอง หรือรับประกันไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย ต่อการให้บริการของล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป หรือข้อมูล เนื้อหา หรือสินค้าที่รวมอยู่กับล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป บริษัทขอสงวนสิทธิการรับประกันเท่าที่กฎหมายอนุญาตไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการไม่รับประกันโดยนัยในส่วนของความพร้อมของสินค้า และความเหมาะสมในการใช้งานตามจุดประสงค์ และไม่ละเมิดสิทธิอื่นๆ ตลอดจนการไม่รับประกันว่าการเข้าถึงบริการจะไม่มีปัญหา หรือไม่ราบรื่น และไม่มีการรับประกันใดๆ ที่นอกเหนือจากคำกล่าวข้างต้น บริษัทไม่สามารถและจะไม่รับประกันต่อความผิดพลาดของมนุษย์ และเครื่องจักร การเพิกเฉย ความล่าช้า การถูกขัดจังหวะ หรือสูญหาย ซึ่งรวมถึงการสูญหายของข้อมูล บริษัทไม่สามารถและจะไม่รับประกันว่าไฟล์ที่พร้อมให้ดาวน์โหลดจากล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป จะปราศจากไวรัส, worms, Trojan horses หรือชุดคำสั่งอื่นๆ ที่อาจมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทจะไม่รับประกันการใช้งาน หรือบริการว่าจะไม่มีข้อผิดพลาด หรือถูกขัดจังหวะ หรือความผิดปกติของล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอปว่ามีความถูกต้อง ข้อสงวนสิทธิ์การไม่รับประกันถือถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเงื่อนไขบริการฉบับนี้ ถ้าหากคุณไม่พอใจกับการให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือไม่พอใจประเด็นใดๆ ในเงื่อนไขบริการฉบับนี้ วิธีการแก้ไขปัญหาของคุณคือเพียงแค่หยุดใช้บริการของบริษัท บริษัทอาจปรับเปลี่ยนบริการหรือองค์ประกอบได้ทุกเวลา และไปในทิศทางใดก็ได้โดยไม่จำกัดซึ่งเหตุผลของการดำเนินการดังกล่าว ถึงแม้ว่าบริษัทได้พยายามที่จะเสนอข้อมูลที่มีความแม่นยำบนล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป บริษัทถือว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของข้อมูลเหล่านั้น

4.2 จุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น: ความคิดเห็นใดๆ ที่ถูกแสดงผ่านล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน และไม่ใช่ความคิดเห็นของบริษัทถึงแม้ว่าผู้เขียนอาจจะเป็นพนักงานของบริษัทก็ตาม เนื้อหาที่แสดงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ และความบันเทิงเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นการส่งเสริมหรือเป็นเนื้อหาในนามของบริษัทหรือฝ่ายอื่นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อภาระ หรือความเสียหายของเนื้อหาจากผู้ใช้บล็อก ความคิดเห็น หรือคำติชมที่โพสผ่านล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เชื่อมต่อมายังล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป และไม่ได้เป็นการแสดงออก หรืออนุมานซึ่งการรับรอง รับประกันความถูกต้อง ถูกลิขสิทธิ์ ถูกกฎหมาย หรือประเด็นอื่นๆ ของเนื้อหา

4.3 ข้อสงวนสิทธิต่อข้อมูลของบุคคลที่สาม: คุณเข้าใจว่าเวลาใช้บริการล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป คุณอาจพบกับเนื้อหาต่างๆ และเนื้อหาจากบุคคลที่สามจากแหล่งต่างๆ โดย บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความแม่นยำ ประโยชน์ในการใช้บริการ ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวโยงกับเนื้อหาที่ได้ส่งเข้าไป หรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม คุณยังเข้าใจ และรับทราบว่าคุณอาจพบกับเนื้อหาที่ได้ส่งเข้าไปแล้ว และเนื้อหาจากบุคคลที่สามที่อาจมีความรุนแรง ไม่เหมาะสม ไม่แม่นยำ หรือสามารถโต้เถียงได้ นอกจากนี้คุณยังตกลงและยินยอมที่จะยกเลิกสิทธิทางกฎหมายหรือสิทธิในการแก้ไขที่คุณอาจจะมีต่อบริษัท คุณรับทราบว่าคำกล่าวบนล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป หรือ สมาคมข่าว กระดานสนทนา อีเมล์ ชุมชนสนทนา การประชุม การพูดคุย และ/หรือ เนื้อหาที่ได้ส่งเข้าไปแล้วเพียงแสดงให้เห็นถึงมุมมองของผู้แต่ง ผู้จัดการชุมชน และผู้เตรียมเนื้อหา หรือพ่อค้าที่ปรากฏอยู่บนล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป ไม่ใช่ของโฆษกของบริษัท และมุมมองของคนเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับมุมมองของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท มิได้สนับสนุน หรือแนะนำเนื้อหาที่ได้จัดส่งเข้าไป หรือความคิดเห็นต่างๆ ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำที่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้

4.4 การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม: ล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป อาจมีลิ้งค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณยอมรับความเสี่ยงจากการเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความพร้อมของบริการ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล บริการ ตัวเลือก คำแนะนำ หรือคำกล่าวอ้างบนเว็บไซต์อื่นๆ คุณรับทราบว่าลิ้งค์เหล่านี้อาจจะนำไปสู่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่ท่าน หรือบุคคลอื่นมองว่าไม่เหมาะสม หรือรุนแรง ลิ้งค์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ดังนั้นคุณยอมรับว่า บริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือมีความเกี่ยวโยงกับการใช้ หรืออ้างอิงจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริษัทเผยแพร่ ลิ้งค์เหล่านี้เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และการรวมลิ้งค์เหล่านี้มิได้หมายความว่า บริษัทแนะนำหรือสนับสนุนเว็บไซต์เหล่านี้ คุณยินยอมว่าบริษัทไม่ได้รับผิดชอบต่อการเชื่อมต่อข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากลิ้งค์ใดๆ หรือความผิดปกติต่างๆ ของลิ้งค์เหล่านี้ คุณจะต้องรับผิดชอบที่จะยอมรับเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว หรือเงื่อนไขการใช้บริการเมื่อเข้าไปดูข้อมูลผ่านทางลิ้งค์เหล่านี้เอง

5. การรับผิดแทน

คุณยินยอมที่จะรับผิดแทน ปกป้อง และไม่เอาผิดต่อ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ให้ข้อมูล และคู่ค้าของบริษัท บนความเสียหายใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทนายในจำนวนที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืน หรือละเมิดเงื่อนไขบริการฉบับนี้ หรือคำรับรองรับประกันของท่าน หรือโดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการใช้งานของท่าน (รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นๆ ทั่วโลก การเพิกเฉยหรือการกระทำผิด) โดยคุณหรือบุคคลอื่นๆที่ใช้งานล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอปผ่านบัญชีการใช้งานของท่าน

6. การสละสิทธิ์

ท่านยินยอมว่าทั้ง บริษัท เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ให้อนุญาตใช้ หรือคู่ค้าของบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อคุณภายใต้ทฤษฎีการรับผิดชอบ หรือการรับผิดแทนที่เกี่ยวกับการใช้บริการตู้ล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป และ/หรือเนื้อหาข้อมูลอื่นๆ ท่านรับทราบว่า บริษัท จะไม่รับผิดต่อเนื้อหาต่างๆ การหมิ่นประมาท การให้ร้าย หรือการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลที่สาม โดยความเสี่ยง และอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเหตุที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจะตกลงสู่ท่าน ท่านตกลงที่จะยกเว้นข้อเรียกร้องใดๆ ที่ท่านอาจมีต่อ บริษัท เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ให้อนุญาตใช้ หรือคู่ค้าของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเรียกร้องเนื่องมาจากการละเลยของ บริษัท เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ให้อนุญาตใช้ หรือคู่ค้าของบริษัท) สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ท่านได้รับจากการใช้ล็อกเกอร์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอป และ/หรือบริการของบริษัท และ/หรือ เนื้อหานั้น

7. การจำกัดความรับผิด

อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทจะไม่รับผิดภายใต้กฎหมายใดๆ ต่อเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากบริษัทโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร ความไม่ต่อเนื่องของกิจการ การสูญหายของข้อมูล หรือสินค้า ซึ่งเกิดจากการใช้ล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป อันเป็นเหตุมาจากการใช้หรืออ้างอิงข้อมูล ถึงแม้บริษัทจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม ล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป ถูกควบคุม และให้บริการโดยบริษัทผ่านระบบของบริษัทในประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ บริษัทไม่ได้รับรองว่าเว็บไซต์มีความเหมาะสม หรือสามารถใช้งานได้ที่สถานที่อื่นๆ ลูกค้าที่ใช้บริการล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป ผ่านเขตปกครองอื่นๆ กระทำการด้วยความตั้งใจของท่านเอง และต้องรับผิดชอบให้เป็นไปตามฎหมายของแต่ละพื้นที่

8.การแจ้งซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคารพซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ท่านสามารถแจ้ง บริษัท ถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการละเมิดลิขสิทธิ์ และบริษัทจะตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกกรณีที่ได้รับแจ้ง และจะนำเนื้อหาที่ถูกตีความว่าละเมิดลิขสิทธิ์ออก หากต้องการร้องเรียนโปรดเตรียมเอกสาร หรือข้อมูลดังต่อไปนี้

(ก) ลายเซ็นต์จริง หรือทางอิเล็กทรอนิกของบุคคลซึ่งได้รับสิทธิกระทำการแทนบุคคลที่ถือลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกละเมิด

(ข) ลักษณะลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ท่านร้องเรียนว่าถูกละเมิด

(ค) อธิบายว่าลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ท่านร้องเรียนว่าถูกละเมิด ถูกนำไปใช้ ณ ส่วนไหนของล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป โดยต้องให้รายละเอียดมากพอที่ทางบริษัทสามารถตรวจสอบได้

(ง) ข้อมูลเพื่อใช้ติดต่อกลับ โดยรวมถึงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์

(จ) คำรับรองว่าท่านกระทำการโดยมีเจตนาดี และเชื่อว่าอุปกรณ์ที่ถูกร้องเรียนมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือกฎหมาย

(ฉ) คำรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ให้มาในข้างต้นมีความถูกต้อง และท่านคือเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทน ซึ่งจะยอมรับผิดถ้าหากให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

โปรดติดต่อตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้รับเรื่อง และจัดการเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย การร้องเรียนสามารถทำได้ผ่าน cs@box24corp.com หรือส่งมาที่ บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้องเลขที่ 808 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

9. ข้อกำหนดและการยกเลิก

บริษัทสามารถยกเลิกเงื่อนไขบริการฉบับนี้ได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม นอกจากนี้เงื่อนไขบริการฉบับนี้จะถูกยกเลิกทันที โดยไม่มีการแจ้งเตือนถ้าหากท่านไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขบริการฉบับนี้ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือระงับบัญชีของท่าน และการเข้าถึงล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป หรือบริการต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ข้อกำหนดในหัวข้อ 1.1 (สิทธิในสิ่งที่พัฒนาขึ้นเอง) 1.3 (การใช้แอป) 1.4 (ข้อตกลงกับผู้ใช้บริการ) 1.5 (การให้คำรับรองจากผู้ใช้บริการ) 2 (การสื่อสารออนไลน์) 4 (เนื้อหาและคำชี้แจงทั่วไป) 5 (การรับผิดแทน) 6 (การสละสิทธิ์) 7 (การจำกัดความรับผิด) 9 (ข้อกำหนดและการยกเลิก) และ 25 (อื่นๆ) ยังคงมีผลบังคับใช้ภายหลังที่เงื่อนไขบริการฉบับนี้ถูกยกเลิก

10. สิทธิความเป็นส่วนตัว

บริษัท มีความตั้งใจที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อสมัครใช้บริการท่านได้รับทราบ และยินยอมว่าจะไม่ใช้บริการเพื่อติดตาม เสาะหาข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ โดยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของบริการของบริษัท ท่านสามารถศึกษาได้จาก[https://www.box24corp.com/web/privacy.php]

11. วอชบ๊อกซ์24 (WASHBOX24)

เมื่อท่านใช้บริการวอชบ๊อกซ์24 ท่านตกลงและให้ความยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริการ ดังต่อไปนี้

11.1 คำจำกัดความ: “บริษัท” หมายถึง บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด และให้หมายความรวมถึงพนักงานและ/หรือตัวแทนของบริษัทดังกล่าวด้วย, “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ส่งเสื้อผ้ามาทำความสะอาดซึ่งมีหน้าที่ต้องรับเสื้อผ้าของตนกลับคืนภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือองค์การอื่น ๆ และให้ความหมายรวมถึงพนักงานและ/หรือตัวแทนของผู้ส่งดังกล่าวด้วย, “เสื้อผ้า” หมายถึง เครื่องนุ่งห่มทุกชนิดที่สามารถเข้ารับกระบวนการทำความสะอาดได้ แต่ไม่อาจทำให้มีสภาพเหมือนใหม่ได้เนื่องจากการใช้งานและการเสื่อมสภาพตามปกติวิสัย

11.2 ลักษณะการบริการ: วอชบ๊อกซ์24คือบริการภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัทหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัท โดยอาศัยตู้ล็อกเกออร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป และ/หรือช่องทางการให้บริการตามที่บริษัทพึงกำหนด ในการให้บริการทำความสะอาดเสื้อผ้า, และ/หรือ การขนส่งเสื้อผ้า, และ/หรือ จัดเก็บเสื้อผ้างตามมาตรฐานการบริการของบริษัท

11.3 ระยะเวลาในการดำเนินการบริการ: ระยะเวลาในการดำเนินการบริการแตกต่างกันตามแต่ละสาขา บริษัทพยายามอย่างดีที่สุดในการยึดตารางการรับ-ส่งคืนเสื้อผ้า อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับประกันเวลาหรือค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความล่าช้าในการให้บริการ

11.4 เสื้อผ้าไม่มีเจ้าของ: เสื้อผ้าทุกชิ้นเมื่อถูกนำส่งคืนไปยังล็อกเกอร์ต้องถูกนำออกจากล็อกเกอร์ภายใน 48 ชั่วโมง เสื้อผ้าที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ถูกนำออกจากตู้ภายใน 48 ชั่วโมง จะถูกนำออกจากล็อกเกอร์ และอาจถูกคิดค่าบริการเคลื่อนย้ายเก็บรักษา ท่านมีเวลา 30 วันที่จะมาแจ้งสิทธิความเป็นเจ้าของเสื้อผ้า โดยเสื้อผ้าที่ไม่มีผู้มารับหลังจากผ่านไป 30 วันจะถูกนำไปบริจาคเพื่อการกุศล

11.5 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน: บริษัทใช้ความระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการทำความสะอาดเสื้อผ้า โดยเลือกกระบวนการที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมที่สุดกับชนิด และสภาพของเนื้อผ้าแต่ละชิ้น อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการฉีกขาด หรือรูโหว่ขนาดเล็กที่เกิดจากข้อบกพร่องตามธรรมชาติ หรือตำหนิของเนื้อผ้าซึ่งไม่ปรากฎให้เห็นเด่นชัดก่อนเข้ากระบวนการทำความสะอาดเสื้อผ้า บริษัทไม่สามารถรับประกันต่อกรณีสีตก ผ้าหด ความเสียหายเนื่องจากเนื้อผ้าขาดความแข็งแรงคงทน หรือความเสียหายจากเครื่องประดับ เช่นเข็มขัด กระดุม หรือลูกปัด เป็นต้น ภาระของบริษัทต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่า สิบ (10) เท่าของค่าใช้จ่ายในการรับบริการซักอบรีด ซักแห้ง หรือรีด และไม่เกิน หนึ่ง (1) เท่าของค่าใช้จ่ายในการรับบริการสปากระเป๋าหรือรองเท้า เครื่องผ้าที่ใช้ภายในบ้าน การทำสีและการซ่อมแซม โดยไม่คำนึงถึงยี่ห้อและสภาพของเสื้อผ้า ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องแจ้งให้กับบริษัททราบ และนำส่งเสื้อผ้าที่เสียหายคืนบริษัทเพื่อตรวจสอบภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากรับเสื้อผ้าคืนที่ล็อกเกอร์หรือรับเสื้อผ้าคืนโดยตรงจากพนักงานของบริษัท หากเกิน 48 ชั่วโมงดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ

11.6 เสื้อผ้าสูญหาย: บริษัทใช้วิธีการในการติดตามเสื้อผ้าอย่างดีที่สุดและจะพิจารณาแต่ละเหตุการณ์เป็นรายกรณีไป ทั้งนี้หากพิสูจน์ทราบได้ว่าการสูญหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากกระบวนการของบริษัท บริษัทจะชดเชยมูลค่าความสูญหายในจำนวนไม่เกิน สิบ (10) เท่าของค่าใช้จ่ายในการรับบริการซักอบรีด ซักแห้ง หรือรีด และไม่เกิน หนึ่ง (1) เท่าของค่าใช้จ่ายในการรับบริการสปากระเป๋าหรือรองเท้า เครื่องผ้าที่ใช้ภายในบ้าน การทำสีและการซ่อมแซม โดยไม่คำนึงถึงยี่ห้อและสภาพของเสื้อผ้า ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องแจ้งให้กับบริษัททราบภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากรับเสื้อผ้าคืนที่ล็อกเกอร์หรือรับเสื้อผ้าคืนโดยตรงจากพนักงานของบริษัท เพื่อรับสิทธิ์ชดเชยจากการสูญหายดังกล่าว หากเกิน 48 ชั่วโมง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายดังกล่าว ในกรณีที่ลูกค้าทิ้งเสื้อผ้าไว้ในล็อกเกอร์ ลูกค้าต้องมั่นใจว่าล็อกเกอร์นั้นปิดสนิทและล็อกเรียบร้อย บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ล็อกเกอร์ปิดไม่สนิทหรือไม่ล็อกอย่างถูกต้องไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

11.7 สิ่งของที่ลืมไว้ในเสื้อผ้าหรือกระเป๋าที่ส่งรับบริการ: บริษัทใช้ความพยายามสูงสุดในการติดตามเสื้อผ้า อย่างไรก็ตามบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของรายการบางประเภทเช่น เครื่องประดับ นาฬิกา เงินสด กระดุมที่ถอดออกได้ คัฟลิ้ง เข็มขัด เข็มกลัด หรืออุปกรณ์ที่สามารถถอดออกได้เป็นต้น เราขอให้ท่านนำสิ่งของเหล่านี้ออกจากเสื้อผ้า และตรวจสอบว่าไม่มีทรัพย์สินอื่นๆ ในกระเป๋า เช่น ลิปสติก หมากฝรั่ง ปากกาเป็นต้น ก่อนที่จะส่งเสื้อผ้ามาซักกับบริษัท เนื่องจากบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเสื้อผ้าของท่านจากทรัพย์สินเหล่านี้ได้

11.8 บาร์โค้ดและป้ายขนาดเล็ก: บริษัทสงวนสิทธิ์ในการติดบาร์โค้ดหรือป้ายขนาดเล็กกับเสื้อผ้าที่ลูกค้านำมารับบริการในตำแหน่งที่เรียบร้อยและไม่สะดุดตา บาร์โค้ดและป้ายขนาดเล็กนี้มีความสำคัญในการช่วยให้บริษัทติดตามเสื้อผ้าของลูกค้าได้

11.9 ถุงผ้าและไม้แขวน: ถุงผ้าและไม้แขวนที่มีตราสินค้าของวอชบ๊อกซ์24 ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท และควรถูกใช้ตามมาตรฐานการบริการของบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้นบริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อการที่ผู้ประกอบการบุคคลที่สามนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด หรือไม่ได้การยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนไม้แขวนและถุงผ้า โดยไม่จำเป็นต้องมีการชดใช้แต่ผู้ครอบครองเมื่อใดก็ได้

11.10 บัตรที่ใช้เปิดตู้: บริษัทได้ยกเลิกบัตรที่ใช้เปิดตู้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ตามประกาศที่แจ้งทางอีเมล์ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ลูกค้าที่ถือบัตรยังคงสามารถใช้บัตรดังกล่าวในการส่งและรับเสื้อผ้าที่ตู้ล็อกเกอร์ได้ตามปกติ หากแต่ถ้าบัตรหายทางบริษัทจะไม่ผลิตบัตรขึ้นทดแทนและจะไม่มีค่าปรับการทำบัตรหายอีกต่อไป ดังนั้นบริษัทแนะนำให้ท่านดาวน์โหลดแอปเพื่อขอรหัส Quick Pin ผ่านแอปหรือจะใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อดร๊อปผ้าก็ได้ ในทางกลับกันในส่วนการรับเสื้อผ้าที่ซักแล้ว ท่านก็จะได้รับ SMS, อีเมล, และ คำเตือนผ่านแอป (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในแอป) ซึ่งจะมี Quick Pin ให้ท่านใช้คีย์ที่ตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้ากลับเช่นกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, และ/หรือ ยกเลิก วิธีการในการเปิดตู้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. มูฟบ๊อกซ์24 (MOVEBOX24)

เมื่อท่านใช้บริการมูฟบ๊อกซ์24 ท่านตกลงและให้ความยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริการ ดังต่อไปนี้

12.1 คำจำกัดความ: “ผู้ให้บริการโลจิสติกส์” หมายถึง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่ 3 ที่ได้รับการมอบหมายงานโดยลูกค้า และให้หมายความรวมถึงพนักงานและ/หรือตัวแทนของบริษัทดังกล่าวด้วย, “บริษัท” หมายถึง บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด และให้หมายความรวมถึงพนักงานและ/หรือตัวแทนของบริษัทดังกล่าวด้วย, “ผู้ส่งของ” หมายถึง ผู้ส่งของไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือองค์การอื่น ๆ และให้ความหมายรวมถึงพนักงานและ/หรือตัวแทนของผู้ส่งดังกล่าวด้วย, “ผู้รับของ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กรที่ผู้ส่งระบุให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ส่งของให้ และให้ความหมายรวมถึงบุคคลใดๆ ซึ่งเป็นพนักงานและ/หรือตัวแทนของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย, “ของ” หมายถึง สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดรวมทั้งภาชนะขนส่งที่ผู้ส่งเป็นผู้จัดหามา และได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์แล้วว่าเหมาะสมและเพียงพอสำหรับใช้ในการขนส่งของในเที่ยวการขนส่งนั้น, “บรรจุภัณฑ์” หมายถึง หีบห่อ ของหรือสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้สามารถบรรจุของหรือพัสดุเพื่อการส่งได้, “ภาชนะขนส่ง” หมายถึง ตู้สินค้า ไม้รองสินค้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันเพื่อใช้บรรจุหรือรองรับของหรือหีบห่อของหรือใช้รวมของหรือบรรจุภัณฑ์หลายชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง

12.2 ลักษณะการบริการ: มูฟบ๊อกซ์24คือบริการภายใต้การบริหารจัดการโดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยอาศัยตู้ล็อกเกออร์ของบริษัท ในการให้บริการส่งของ, และ/หรือ รับของ, และ/หรือ จัดเก็บของตามมาตรฐานการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ส่งของ อันเกิดจากการบริหารจัดการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ซึ่งรวมถึงความเสียหาย หรือ ความสูญหาย หรือ ความล่าช้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นผลจากสิ่งที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจึงเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่ตู้ล็อกเกอร์ให้แก่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้สิ้นข้อสงสัย บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ไม่ว่าสิ่งของของท่านจะอยู่ในตู้ล็อกเกอร์หรือไม่ก็ตาม

12.3 ข้อตกลงภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่ง: ผู้ส่งของตกลงให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งของเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้รับตามคำสั่งของผู้ส่ง โดยผู้ส่งของตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในใบตราส่งฉบับนี้และที่ปรากฏอยู่ในหนังสือแนะนำบริการของผู้ส่ง โดยผู้ส่งของได้ลงนามยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งไว้ที่ด้านหน้าของใบตราส่งฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน

12.4 การบรรจุของและการกรอกใบส่งของ: ผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบในการบรรจุ หีบห่อของผู้ส่งให้แข็งแรง และการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับของและชื่อที่อยู่รวมถึงรายละเอียดในการส่งในใบส่งของ โดยครบถ้วน หากละเว้นไม่ระบุ จำนวนบรรจุภัณฑ์ และ/หรือน้ำหนักต่อของหนึ่งชิ้นในหนังสือนี้ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะประเมินและพิจารณาน้ำหนักที่ถูกต้องต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์จากจำนวนบรรจุภัณฑ์ ที่แท้จริงที่ได้รับ รวมทั้ง หากผู้ส่งไม่ระบุประเภทการบริการให้ถือว่าผู้ส่งได้ใช้บริการตามที่ทางผู้ให้บริการโลจิสติกส์ได้ระบุไว้ด้านหน้าของประเภทการบริการ

12.5 การชำระค่าระวางและอุปกรณ์: ผู้ส่งตกลงจ่ายค่าขนส่งของ รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ อันผู้ให้บริการโลจิสติกส์ได้เสียไป โดยควรในการขนส่งนั้นตามอัตราที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์กำหนดถึงแม้ว่าผู้ส่งจะระบุให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์เรียกเก็บเอาจากบุคคลใดๆ ก็ตามในเบื้องต้นผู้ส่งจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งคืน หรือเพื่อการเก็บรักษาการดูแลรักษาของ การจัดเก็บสินค้าที่ส่ง ระหว่างรอการเคลื่อนย้ายอื่นๆ การคิดค่าขนส่งจากน้ำหนักตามปริมาตร สำหรับการส่งของที่มีน้ำหนักเบา เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างต่างจากปกติ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะคิดค่าขนส่งตามอัตราของน้ำหนักตามปริมาตรโดยวิธีการคำนวณตามที่กำหนดในใบเสนอราคา

12.6 ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ส่ง: ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตกลงรับผิดชอบในความสูญหายที่เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต่อผู้ส่งไม่เกิน 500 (ห้าร้อย) บาทถ้วน ต่อของหรือบรรจุภัณฑ์หนึ่งชิ้นหรือต่อใบส่งของ แต่ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 500 (ห้าร้อย) บาทถ้วน และผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความประมาทเลินเล่อ ในกรณีที่เป็นของจัดอยู่ในประเภทต้องห้าม (ระบุโดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์) ทางผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

12.7 สิทธิในการตรวจสอบ: ในบางกรณีผู้ให้บริการโลจิสติกส์อาจจำเป็นต้องใช้สิทธิในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของผู้ส่งไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากผู้ส่งได้ทำการส่งโดยผู้ส่งยินยอมด้วยในการดังกล่าว

12.8 สิทธิในการปฏิเสธ: ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สงวนสิทธิในการปฏิเสธการขนส่งหากพบว่าของที่จะขนส่งนั้นอาจเป็นสาเหตุให้ของอื่น หรืออุปกรณ์ใดๆ เกิดความเสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์ของผู้อื่น หรืออาจเป็นอันตรายแก่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หรือทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง หรือเป็นของต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขในการขนส่งโดยประการอื่น

12.9 กรณีที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะต้องรับผิดชอบ: การแจ้งความเสียหาย หรือสูญหาย จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ส่ง โดยแสดงข้อความบนใบตราส่ง ณ จุดที่ทำการส่งมอบ โดยจะต้องกระทำก่อนที่ของและ/หรือบรรจุภัณฑ์จะอยู่ภายใต้การครอบครองของผู้รับของ การลงลายมือชื่อผู้รับบนใบตราส่งให้ถือว่าผู้รับของเข้าใจและยอมรับว่าผู้รับของได้รับของและ/หรือบรรจุภัณฑ์โดยสมบูรณ์และอยู่ในสภาพดี จะไม่สามารถเรียกค่าเสียหายหรือสูญหายได้ หากมีค่าเสียหายเกิดขึ้นจากการสูญหาย เสียหายหรือส่งมอบชักช้าเกิดขึ้นจากการขนส่งและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งแล้ว โดยผู้ส่งของหรือผู้รับของไม่สามารถใช้สิทธิหักค่าเสียหายออกจากจำนวนเงินค่าระวางและค่าใช้จ่ายก่อนที่จะชำระได้

12.10 เงื่อนไขในการตีคืนของกลับผู้ส่ง: หากเกิดกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องคืนของกลับยังผู้ส่งของ เนื่องมาจากการติดต่อผู้รับของไม่ได้ เลื่อนนัด หรือปฏิเสธการรับของ รวมถึงกรณีอื่นๆ ที่ผู้ส่งของร้องขอให้นำของกลับยังผู้ส่งต้นทาง ทั้งนี้ระยะเวลาที่ของครบกำหนดในการส่ง ทางผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะพยายามส่งไม่เกิน 5 วันนับจากวันที่รับของ หากยังไม่สามารถส่งสำเร็จได้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะนำของตีคืนให้กับผู้ส่งของ ณ จุดที่ทำการส่ง โดยผู้ส่งของจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งเท่ากับค่าขนส่งขาไป

12.11 ข้อยกเว้น

ก. ความเสียหายหรือการสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้าและการขนส่ง

ข. ความเสียหายการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือต่อเนื่อง จากภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม ทุ่นระเบิด โตปิโด หรืออาวุธสงครามอื่นๆ การจลาจล การแข็งข้อ หรือการต่อสู้ของประชาชน การถูกยึดไปใช้โดยกฎอัยการศึก การนัดหยุดงาน

ค. ความเสียหายหรือการสูญเสียจากภัยใดๆ ที่ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าความเสียหาย หรือการสูญเสียนั้นจะต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครองก็ตาม

ง. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือการสูญเสียใดๆ ของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เอกสารที่มีมูลค่า สิ่งของแตกหักเสียหายง่าย เครื่องแก้ว กระจก เครื่องเพชร เครื่องประดับ (ทอง เงิน พลอย) ของสด สิ่งของผิดกฎหมาย วัตถุอันตราย งานศิลปะ สินค้าวัตถุโบราณ

13. ช้อปบ๊อกซ์24 (SHOPBOX24)

เมื่อท่านใช้บริการช้อปบ๊อกซ์24 ท่านตกลงและให้ความยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริการ ดังต่อไปนี้

13.1 คำจำกัดความ: “ร้านค้า” หมายถึง บริษัท, ห้างร้าน, หรือผู้ขายสินค้าอิสสระที่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และให้หมายความรวมถึงพนักงานและ/หรือตัวแทนของบริษัทดังกล่าวด้วย, “บริษัท” หมายถึง บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด และให้หมายความรวมถึงพนักงานและ/หรือตัวแทนของบริษัทดังกล่าวด้วย, “ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ส่งคำสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือองค์การอื่น ๆ และให้ความหมายรวมถึงพนักงานและ/หรือตัวแทนของผู้ส่งดังกล่าวด้วย, “สินค้า” หมายถึง สินค้าที่มีการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือแอปของบริษัท

13.2 ลักษณะการบริการ: ช้อปบ๊อกซ์24 คือบริการที่ช่วยให้ท่านสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปเพื่อให้ท่านสามารถมารับสินค้าที่สั่งด้วยตัวท่านเอง เพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้น (“บริการ”) การให้บริการนี้ มีพื้นที่จำกัด และบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่บริการ โปรดทราบว่าการใช้บริการนี้ มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ราคาสินค้าที่ระบุในหน้าเว็บไซต์ และ/หรือแอป เป็นราคาโดยประมาณเท่านั้น และจะได้รับการยืนยันเมื่อสินค้าที่ท่านสั่งได้รับการจัดส่งถึงตู้ล็อกเกอร์ที่ท่านระบุรับสินค้า สัญญาระหว่างท่านและเราในการซื้อสินค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้ตกลงยอมรับในการส่งคำสั่งซื้อสินค้ากับเรา ทั้งนี้จำนวนสินค้าที่มีจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่ร้านค้ามีอยู่ ซึ่งเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการและรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์ และ/หรือแอปหรือไม่

13.3 ข้อตกลงภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข: เมื่อท่านตกลงส่งคำสั่งซื้อสินค้ากับเรา ให้ถือว่าท่านตกลงและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ทั้งนี้ท่านตกลงและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆในนามของพนักงานและตัวแทนของท่านด้วย

13.4 ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ: ท่านตกลงว่ายอดสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำในการสั่งและส่งสินค้าอยู่ที่ 500 (ห้าร้อย) บาท หากว่ายอดสั่งซื้อในแต่ละครั้งไม่ถึง 500 (ห้าร้อย) บาท เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13.5 การสละสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากรายการบัตรสมาชิก และ/หรือ รายการส่งเสริมการขาย: ท่านในฐานะลูกค้าซึ่งอาจะได้ลงทะเบียนในรายการบัตรสมาชิก และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการของช้อปบ๊อกซ์24 ตกลงสละสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการสั่งสินค้าผ่านทางช้อปบ๊อกซ์24 ให้แก่บริษัทแต่เพียงผู้เดียว เนื่องด้วยลักษณะทางเทคนิคของการให้บริการ

13.6 การคืนสินค้า: ในกรณีสินค้าที่ท่านสั่งซื้อมีลักษณะที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถคืนสินค้าดังกล่าวได้ที่ตู้ล็อกเกอร์ที่ท่านสั่งสินค้านั้นมาเป็นรายกรณีไป

13.7 ความรับผิด: แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบเพื่อให้สินค้าได้รับการส่งมอบตรงต่อเวลา เราไม่สามารถรับประกันได้เสมอไป ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่รับประกันต่อความผิดพลาดหรือปัญหาทางเทคนิคใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้บริการ

14. ดรอปบ๊อกซ์24 (DROPBOX24)

เมื่อท่านใช้บริการดรอปบ๊อกซ์24 ท่านตกลงและให้ความยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริการ ดังต่อไปนี้

14.1 คำจำกัดความ: “ผู้ให้บริการคลังสินค้า” หมายถึง ผู้ให้บริการคลังสินค้าบุคคลที่ 3 ที่ได้รับการมอบหมายงานโดยลูกค้า และให้หมายความรวมถึงพนักงานและ/หรือตัวแทนของบริษัทดังกล่าวด้วย, “บริษัท” หมายถึง บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด และให้หมายความรวมถึงพนักงานและ/หรือตัวแทนของบริษัทดังกล่าวด้วย, “ผู้ฝากของ” หมายถึง ผู้ฝากของไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือองค์การอื่นๆ และให้ความหมายรวมถึงพนักงานและ/หรือตัวแทนของผู้ฝากของดังกล่าวด้วย, “ของ” หมายถึง สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดรวมทั้งภาชนะขนส่งที่ผู้ฝากของเป็นผู้จัดหามา และได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการคลังสินค้าแล้วว่าเหมาะสมและเพียงพอสำหรับใช้ในการฝากและ/หรือส่งของในเที่ยวการฝาก/การขนส่งนั้น, “บรรจุภัณฑ์” หมายถึง หีบห่อ ของหรือสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการคลังสินค้าให้สามารถบรรจุของหรือพัสดุเพื่อการฝากและ/หรือส่งได้, “ภาชนะขนส่ง” หมายถึง ตู้สินค้า ไม้รองสินค้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันเพื่อใช้บรรจุหรือรองรับของหรือหีบห่อของหรือใช้รวมของหรือบรรจุภัณฑ์หลายชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการฝากและ/หรือขนส่ง

14.2 ลักษณะการบริการ: ดรอปบ๊อกซ์24คือบริการภายใต้การบริหารจัดการโดยผู้ให้บริการคลังสินค้า โดยอาศัยตู้ล็อกเกออร์ของบริษัทในการให้บริการส่งของ, และ/หรือ รับของ, และ/หรือ จัดเก็บของตามมาตรฐานการบริการของผู้ให้บริการคลังสินค้า บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ฝากของ อันเกิดจากการบริหารจัดการของผู้ให้บริการคลังสินค้าซึ่งรวมถึงความเสียหาย หรือ ความสูญหาย หรือ ความล่าช้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นผลจากสิ่งที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจึงเป็นเพียงผู้ให้บริการให้แก่ผู้ให้บริการคลังสินค้าเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้สิ้นข้อสงสัย บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ไม่ว่าสิ่งของของท่านจะอยู่ในตู้ล็อกเกอร์หรือไม่ก็ตาม

14.3 ข้อตกลงภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการฝากของ: ผู้ฝากของตกลงให้ผู้ให้บริการคลังสินค้ารับฝากและ/หรือขนส่งของเพื่อส่งมอบตามคำสั่งของผู้ฝากของ โดยผู้ฝากของตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในใบตราส่งฉบับนี้และที่ปรากฏอยู่ในหนังสือแนะนำบริการของผู้ให้บริการคลังสินค้า โดยผู้ฝากของได้ลงนามยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งไว้ที่ด้านหน้าของใบตราส่งฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน

14.4 การบรรจุของและการกรอกใบฝากของ: ผู้ฝากของจะต้องรับผิดชอบในการบรรจุ หีบห่อของผู้ฝากของให้แข็งแรง และการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับของและชื่อที่อยู่รวมถึงรายละเอียดในการส่งในใบฝากของ โดยครบถ้วน หากละเว้นไม่ระบุ จำนวนบรรจุภัณฑ์ ขนาดของ และ/หรือน้ำหนักต่อของหนึ่งชิ้นในหนังสือนี้ ผู้ให้บริการคลังสินค้าจะประเมินและพิจารณาน้ำหนักที่ถูกต้องต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์จากจำนวนบรรจุภัณฑ์ ที่แท้จริงที่ได้รับ รวมทั้ง หากผู้ฝากของไม่ระบุประเภทการบริการให้ถือว่าผู้ฝากของได้ใช้บริการตามที่ทางผู้ให้บริการคลังสินค้าได้ระบุไว้ด้านหน้าของประเภทการบริการ

14.5 การชำระค่าระวางและอุปกรณ์: ผู้ฝากของตกลงจ่ายค่าฝากของและ/หรือส่งของ รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ อันผู้ให้บริการคลังสินค้าได้เสียไป โดยควรในการขนส่งนั้นตามอัตราที่ผู้ให้บริการคลังสินค้ากำหนดถึงแม้ว่าผู้ฝากของจะระบุให้ผู้ให้บริการคลังสินค้าเรียกเก็บเอาจากบุคคลใด ๆ ก็ตามในเบื้องต้นผู้ฝากของจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งคืน หรือเพื่อการเก็บรักษาการดูแลรักษาของ การจัดเก็บสินค้าที่ส่ง ระหว่างรอการเคลื่อนย้ายอื่นๆ การคิดค่าขนส่งจากน้ำหนักตามปริมาตร สำหรับการฝากของและ/หรือส่งของที่มีน้ำหนักเบา เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างต่างจากปกติ ผู้ให้บริการคลังสินค้าจะคิดค่าฝากของและ/หรือขนส่งตามอัตราของน้ำหนักตามปริมาตรโดยวิธีการคำนวณตามที่กำหนดในใบเสนอราคา

14.6 ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ฝากของ: ผู้ให้บริการคลังสินค้าตกลงรับผิดชอบในความสูญหายที่เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ให้บริการคลังสินค้าต่อผู้ฝากของไม่เกิน 500 (ห้าร้อย) บาทถ้วน ต่อของหรือบรรจุภัณฑ์หนึ่งชิ้นหรือต่อใบส่งของ แต่ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 500 (ห้าร้อย) บาทถ้วน และผู้ให้บริการคลังสินค้าจะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความประมาทเลินเล่อ ในกรณีที่เป็นของจัดอยู่ในประเภทต้องห้าม (ระบุโดยผู้ให้บริการคลังสินค้า) ทางผู้ให้บริการคลังสินค้าจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

14.7 สิทธิในการตรวจสอบ: ในบางกรณีผู้ให้บริการคลังสินค้าอาจจำเป็นต้องใช้สิทธิในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของผู้ฝากของไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากผู้ฝากของได้ทำการฝากโดยผู้ฝากของยินยอมด้วยในการดังกล่าว

14.8 สิทธิในการปฏิเสธ: ผู้ให้บริการคลังสินค้าสงวนสิทธิในการปฏิเสธการฝากของและ/หรือขนส่งหากพบว่าของที่จะฝากและ/หรือขนส่งนั้นอาจเป็นสาเหตุให้ของอื่น หรืออุปกรณ์ใดๆ เกิดความเสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์ของผู้อื่น หรืออาจเป็นอันตรายแก่ผู้ให้บริการคลังสินค้า หรือทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง หรือเป็นของต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขในการฝากและ/หรือขนส่งโดยประการอื่น

14.9 กรณีที่ผู้ให้บริการคลังสินค้าจะต้องรับผิดชอบ: การแจ้งความเสียหาย หรือสูญหาย ท่านจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้บริการคลังสินค้า โดยแสดงข้อความบนใบตราส่ง ณ จุดที่ทำการส่งมอบ โดยจะต้องกระทำก่อนที่ของและ/หรือบรรจุภัณฑ์จะอยู่ภายใต้การครอบครองของผู้รับของ การลงลายมือชื่อผู้รับบนใบตราส่งให้ถือว่าผู้รับของเข้าใจและยอมรับว่าผู้รับของได้รับของและ/หรือบรรจุภัณฑ์โดยสมบูรณ์และอยู่ในสภาพดี จะไม่สามารถเรียกค่าเสียหายหรือสูญหายได้ หากมีค่าเสียหายเกิดขึ้นจากการสูญหาย เสียหายหรือส่งมอบชักช้าเกิดขึ้นจากการขนส่งและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝากและ/หรือขนส่งแล้ว โดยผู้ฝากของหรือผู้รับของไม่สามารถใช้สิทธิหักค่าเสียหายออกจากจำนวนเงินค่าระวางและค่าใช้จ่ายก่อนที่จะชำระได้

14.10 ระยะเวลารับฝากของ: ท่านสามารถฝากที่ตู้ล็อกเกอร์ได้สูงสุด 7 วัน รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากหลังจาก 7 วัน รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ ของใดๆ ที่ไม่มารับคืนจะถูกนำออกจากตู้และทำลาย โดยท่านยินดีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ในกรณีของที่ไม่มารับคืนภายในกำหนดเวลา ท่านจะต้อง (ก) ชำระค่าบริการฝากของรายวันตามอัตราปกติ และ (ข) ค่าปรับการรับของล่าช้าซึ่งบริษัทได้แจ้งไว้ก่อนให้บริการและท่านจะต้องชำระเพิ่มจากค่าบริการต่างหาก ทั้งนี้หากท่านประสงค์จะฝากของนานกว่า 7 วัน ท่านจะต้องดาวน์โหลดแอปและจัดการฝากของกับคลังสินค้านอกสถานที่กับผู้ให้บริการคลังสินค้าต่างหาก

14.11 ข้อยกเว้น

ก. ความเสียหายหรือการสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้าและการขนส่ง

ข. ความเสียหายการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือต่อเนื่อง จากภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม ทุ่นระเบิด โตปิโด หรืออาวุธสงครามอื่นๆ การจลาจล การแข็งข้อ หรือการต่อสู้ของประชาชน การถูกยึดไปใช้โดยกฎอัยการศึก การนัดหยุดงาน

ค. ความเสียหายหรือการสูญเสียจากภัยใดๆ ที่ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าความเสียหาย หรือการสูญเสียนั้นจะต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครองก็ตาม

ง. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือการสูญเสียใด ๆ ของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เอกสารที่มีมูลค่า สิ่งของแตกหักเสียหายง่าย เครื่องแก้ว กระจก เครื่องเพชร เครื่องประดับ (ทอง เงิน พลอย) ของสด สิ่งของผิดกฎหมาย วัตถุอันตราย งานศิลปะ สินค้าวัตถุโบราณ

15. การคืนเงิน

เครดิตที่ซื้อล่วงหน้า (รวมถึงของแถมและเครดิตคงเหลือในกรณีที่มี), การชดเชยมูลค่าความเสียหายและ/หรือสูญหาย, บัตรกำนัล, รางวัล, ผลจากการชิงโชค, คะแนนสะสม ไม่ว่าจะมีวันหมดอายุหรือไม่มีก็ตาม ไม่ว่าจะมีบุคคลที่สามเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม (เช่น รางวัลจากโครงการของผู้ออกบัตรเครดิต, รางวัลจากโครงการผู้โดยสารสารการบิน, เป็นต้น) และไม่ว่าจะมีหลักฐานทางกายภาพหรือไม่ก็ตาม ทั้งหมดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, และ/หรือ ยกเลิกนโยบายการคืนเงินโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. คำถามที่ถามบ่อย

เนื้อหาคำถามที่ถามบ่อย หรือ Frequently Asked Questions (FAQ) ที่แสดงที่ ล็อกเกอร์ และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือ แอป ถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการบริการของบริษัท

17. ภาษา

ในกรณีที่มีความแตกต่างให้ถือเอาเงื่อนไขการบริการฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก และฉบับภาษาไทยเป็นฉบับแปลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น โดยเงื่อนไขการบริการฉบับภาษาอังกฤษถือเป็นฉบับที่มีผลบังคับใช้ผูกพันธ์ระหว่าง บริษัทและผู้เกี่ยวข้อง

18. อื่นๆ

เงื่อนไขการบริการฉบับนี้ถูกควบคุม และอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย ท่านตกลงว่าการดำเนินการทางกฎหมายใดๆกับทางบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้างกับเงื่อนไขการบริการฉบับนี้ หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามเงื่อนไขบริการ จะถูกนำไปพิจารณาในศาลพื้นที่กรุงเทพมหาคารในประเทศไทยเท่านั้น โดยจะต้องดำเนินการภายในหนึ่ง (1) เดือน หรือภายในระยะเวลาที่ระบุในข้ออื่นๆ หลังจากที่ต้นเหตุของเหตุการณ์เกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการ หรือบังคับใช้เงื่อนไขใดๆ ในเงื่อนไขการบริการฉบับนี้ มิถือเป็นการละเว้น หรือยกเลิกเงื่อนไข หรือสิทธิอื่นๆ ที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกับเงื่อนไขหรือสิทธิที่ถูกยกเลิกหรือยกเว้น พร้อมกับจะไม่ส่งผลต่อเงื่อนไข หรือสิทธิในอนาคต การยกเว้นไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามจะไม่ถือว่ามีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เว้นเสียแต่ว่าจะมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผ่ายที่ดำเนินการยกเว้นเงื่อนไขหรือสิทธิ เงื่อนไขบริการฉบับนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ โดยทุกฝ่ายตกลงจะอ้างอิงเงื่อนไขบริการฉบับนี้เหนือ ข้อตกลง หรือความเข้าใจใดๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบวาจา หรือลากลักษณ์อักษรที่มีมาก่อนเงื่อนไขบริการฉบับนี้ ถ้าหากการดำเนินการทางกฎหมายจำเป็นเพื่อที่จะบังคับใช้เงื่อนไขบริการตามเอกสารฉบับนี้ ฝ่ายที่ถูกตัดสินว่าถูกจะต้องได้รับค่าชดเชยตามสมควรสำหรับค่าทนายความ นักบัญชี ผู้เชี่ยวชาญอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่ถูกตัดสินว่าชนะ ข้อกำหนดในเงื่อนไขบริการฉบับนี้มีผลแยกจากกัน โดยถ้าหากข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขบริการฉบับนี้ไม่มีผล หรือไม่สามารถถูกบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นๆ ในเงื่อนไขบริการฉบับนี้ ไม่มีข้อบังคับใดในเงื่อนไขบริการฉบับนี้ที่มีจุดประสงค์ หรือตีความเป็นการให้หรือสร้างสิทธิประโยชน์กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือสิทธิใดๆ แก่บุคคลที่ไม่ได้ใช้บริการบริษัทในเชิงพาณิชย์ ลูกค้า ผู้ใช้บริการ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลใดๆ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในเงื่อนไขบริการฉบับนี้ ทั้งนี้เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงื่อนไขต่างๆ ในเงื่อนไขบริการฉบับนี้ระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขบริการ เว้นแต่เงื่อนไขในส่วนที่ 5 (การรับผิดแทน) 6 (การสละสิทธิ์) และ 7 (การจำกัดความรับผิด) ในเงื่อนไขบริการฉบับนี้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ประโยชน์บริษัท พนักงานของบริษัท กรรมการ ตัวแทนบริษัท ผู้ให้อนุญาตให้ใช้ และคู่ค้าของบริษัท บริษัทสามารถโอนสิทธิภายใต้เงื่อนไขบริการฉบับนี้ให้กับผู้อื่นโดยได้ทุกเมื่อไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วนหน้า

19. แจ้งเตือน

บริษัทอาจส่งจดหมายแจ้งเตือนคุณภายใต้เงื่อนไขบริการฉบับนี้ผ่านอีเมล์, และ/หรือ ประกาศที่ตู้ล็อกเกอร์, และ/หรือ เว็บไซต์, และ/หรือ แอป, และ/หรือ จดหมายลงทะเบียนส่งไปยังที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลลูกค้า โดยลูกค้าสามารถแจ้งเตือนบริษัทได้ทุกเมื่อผ่านทางอีเมล์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


ถึง: แผนกบริการลูกค้า ที่ [cs@box24corp.com]
อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563